TÀI LIỆU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 FAMILY AND FRIENDS 3, BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3

-

4 Đề khám nghiệm học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo giáo trình Family & Friends Special Edition bao gồm đáp án sau đây nằm trong bộ đề thi giờ Anh học kì 1 lớp 3 năm 2022 - 2023 do Vn
Doc.com sưu tầm với đăng tải. 4 Đề chất vấn tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 được chỉnh sửa bám sát nội dung SGK Family and Friends Special Edition.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 family and friends


I. Look and complete the words

1. C _ b _ _ e t

2. _ r _ s _

3. _ a l _ _

4. _ a _ _ o _ n

5. P _ a _ e

6. _ r _ g


1. A. Grapes

B. Orange

C. Lemon

D. Green

2. A. Subject

B. Art

C. Music

D. English

3. A. Rug

B. Pillow

C. Blanket

D. Teacher

4. A. Fox

B. Hop

C. Elephant

D. Crow

5. A. Fifty

B. Twelve

C. Shelf

D. Thirteen1. How many people are there?

_________________________________

2. Is she wearing a pink dress?

_________________________________

3. Does the giraffe have four legs?

_________________________________

4. Does the boy have a pizza?

_________________________________

5. Does the girl have a sandwich?

_________________________________


1. It?/ What/ is/ time/

_________________________________

2. Sister/ doesn’t/ balloons/ like/ My/ ./

_________________________________

3. From/ to/ children/ The/ school/ to/ Monday/ go/ Friday/ ./

_________________________________

4. Do/ have/ What/ we/ Firday/ on/ ?/

_________________________________


1. What time is it?

2. My sister doesn’t lượt thích balloons.

3. The children go khổng lồ school from Monday to Friday.

4. What bởi vì we have on Friday?


1. She likes/ like candy and balloons

2. My brother have/ has Music, Maths và Vietnamese on Tuesday.

3. There is/ are our bags.


1. She likes candy and balloons

2. My brother has Music, Maths và Vietnamese on Tuesday.

3. There are our bags.


I. Write There is or There are. 

1. _______ a notebook in my school bag.

2. _______ many crayons in Lan"s pencil case.

3. _______ an orange pen.

4. _______ a doll on the rug.

5. _______ many books under the table.

II. Read và match. 

1. How many pencils vì chưng you have?A. There are 15 desks và 15 chairs.
2. Vị you like my new bag?B. I see a blackboard.
3. What is in the classroom?C. There are ten.
4. What vị you see?D. It is on the second floor.
5. Where is your classroom?E. Yes, I do.

III. Fill the blanks.

map; clean; sandwich; Yes; does

1. My bedroom is _______.

2. What ____ he like?

3. Bởi vì you have ________? - No, I don"t. But I have salad.

4. There is a big _____ on the wall.

5. Bởi vì you like your new school? - ______, I do.

ĐÁP ÁN

I. Write There is or There are.

1 - There is;

2 - There are;

3 - There is;

4 - There is;

5 - There are;

II. Read và match.

1 - C; 2 - E; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

III. Fill the blanks.

1 - clean;

2 - does;

3 - sandwich;

4 - map;

5 - Yes;

Đề thi học kì 1 family và friends 3 special edition gồm đáp án - Đề số 3

I. Look at the pictures. Write the words.


II. Match.

1.

Where’s the ball?

a.

My favorite color is yellow.

2.

How are you today?

b.

Good morning, teacher.

3.

What’s your favorite color?

c.

I’m great. Thank you.

4.

Is she your mom?

d.

It’s on the slide.

5.

Good morning, children.

e.

Yes, she is.

III. Write.

in, on, under

IV. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

V. Look at the pictures and write.

in; on; under

VI. Circle the odd–one–out.

1.

A. Ten

B. Seven

C. Cousin

D. Three

2.

A. Slide

B. Orange

C. Black

D. Green

3.

A. Doctor

B. Teacher

C. Police officer

D. Pencil

4.

A. Head

B. Book

C. Pencil case

D. Rubber

5.

A. Van

B. Car

C. Bike

D. Yo-yo


VII. Order the words.

1. Eyes./ my/ are/ These

_______________________________________________

2. Windows/ many/ there?/ are/ How à _______________________________________________

3. Firefighter?/ a/ Is/ he

_______________________________________________

4. Doctor./ isn’t/ She/ a

_______________________________________________

5. Favorite/ yellow./ color/ My/ is

_______________________________________________

VIII. Write.

are; you; old; name; fine;

Nga: Hi!

Tony: Hello!

Nga: What’s your _____1_____?

Tony: My name is TONY.

Xem thêm: Tính cách người tuổi dậu - có gì đặc biệt và phù hợp công việc gì

Nga: How ____2___ you?

Tony: I’m fine. Thank _____3___. And you?

Nga: I’m _____4___. Thanks.

Tony: How ___5____ are you?

Nga: I’m eight years old.

ĐÁP ÁN

Look at the pictures. Write the words.

1 - rubber; 2 - doll; 3 - grandma; 4 - hands; 5 - a train

II. Match

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - b

III. Write.

1 - under; 2 - on; 3 - in

IV. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words

1 - ice cream

2 - pool

3 - rabbit

4 - umbrella

5 - goal

V. Look at the pictures and write.

1- on; 2 - on; 3 - in; 4 - under

VI. Circle the odd–one–out. Write the answers.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - D

VII. Order the words.

1 - These are my eyes.

2 - How many windows are there?

3 - Is he a firefighter?

4 - She isn’t a doctor.

5 - My favorite color is yellow.

VIII. Write.

1 - name; 2 - are; 3 - you; 4 - fine; 5 - old

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Chân trời sáng tạo số 4

Look at the pictures và complete the words

1. _ i _ _

2. C _ r l _

3. Ele_ _ a _ t

4. _ _ n

Read & write Yes or No

1.

This is your bag.

______________________

2.

The kite is under the slide.

______________________

3.

It’s blue.

______________________

Write the words in the correct order

1. Is/ pencil./ That/ her/

_______________________________________

2. That/ bag./ his/ is/

_______________________________________

3. Long/ has/ black/ He/ has/ hair/./

_______________________________________

4. Do/ yogurt/ like/ you/ ?/

_______________________________________

5. Do./ I/ Yes,/

_______________________________________

Xem đáp án chi tiết tại: Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 1 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo số 4

Trên đó là Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc đọc thêm nhiều tư liệu Tiếng Anh khác ví như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học tập kì 1 lớp 3, đề thi học tập kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên Vn
Doc.com.


Bên cạnh đội Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc bố mẹ tham gia nhóm học tập:Tài liệu giờ đồng hồ Anh Tiểu học - nơi cung ứng rất nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí dành riêng cho học sinh tiểu học tập (7 - 11 tuổi).

Listen and color. Write. Listen to the words. Look at the pictures. Fill in the correct circle. Put a check or a cross in the box. Help Annie find her apple. Connect the correct letters. Read again. Fill in the correct circle. Write the words in the correct box.Circle the words. Write the sentence and match. Circle your toys. Underline your favorite toy.


Lesson One > - Lesson Two > - Lesson Three > - Lesson Four > - - Lesson Five > - Lesson Six > - -

Lesson One bài xích 1

1. Listen & color.

(Nghe bài bác nghe và tô color vào hình vẽ bên dưới đây.)

*

Phương pháp giải:

Bài nghe

The ball is green. (Quả bóng color xanh.)

The teddy bear is orange. (Con gấu bông màu sắc cam.)

The oto is red. (Xe oto màu đỏ.)

4. The doll is yellow. (Búp bê màu sắc vàng.)

Lời giải đưa ra tiết:

Các bạn sẽ tô: 

Quả bóng màu sắc xanh.

Gấu bông color cam.

Ô tô color đỏ.

Búp bê màu sắc vàng.


*

Phương pháp giải:

It"s a ____. (Đó là một trong ____.) 

Lời giải chi tiết:

It’s a ball. (Đó là một trong những quả bóng.)

It’s a doll.(Đó là 1 con búp bê.)

It’s a car.(Đó là 1 trong chiếc xe ô tô.)

4. It’s a teddy bear. (Đó là một con gấu bông.)


Lesson Two bài 1

 1. Listen to lớn the words. Look at the pictures. Fill in the correct circle. 

(Nghe các từ trong bài. Nhìn vào những bức tranh. đánh tròn ô cất đáp án đúng.)


*

Phương pháp giải:

Bài nghe

This is my car. (Đây là xe xe hơi của tôi.)

This is my teddy bear. (Đây là gấu bông của tôi.)

This is your doll. (Đây là búp bê của bạn.)

This is your ball. (Đây là trái bóng của bạn.)

Lời giải bỏ ra tiết:


Lesson Two bài bác 2

 2. Listen. Put a check (✔) or a cross (✖) in the box. 

(Nghe bài đọc. Điền dấu tích ✔ hoặc vết ✖ vào ô trống.)


*

Phương pháp giải:

Bài nghe

This is your doll. (Đây là búp bê của bạn.)

This is your teddy bear. (Đây là gấu bông của bạn.)

This is your ball. (Đây là trái bóng của bạn.)

4. This is your car. (Đây là xe ô tô của bạn.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1.

2.

3.

4.


Lesson Three bài bác 1

1. Trace. Put a check ✔ or a cross ✖ in the box.

(Xem lưu ý trong bài. Điền vết tích ✔ hoặc vết ✖ vào vào ô trống.)


*

Phương pháp giải:

1. This is my doll. (Đây là búp bê của tôi.)

2. This is my train. (Đây là tàu hỏa của tôi.)

3. This is my bike. (Đây là xe đạp điện của tôi.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. ✖

2. ✔

3. ✖


*

Phương pháp giải:

Bike. (Xe đạp.)

Ball. (Trái banh.)

Doll. (Búp bê.)

Kite. (Con diều.)

Train. (Tàu hỏa.)

6. Car. (Ô tô.)

Lời giải đưa ra tiết:

*


Lesson Four bài xích 1

1. Help Annie find her apple. Connect the correct letters.

(Giúp Annie tra cứu quả táo của cô ấy. Kết hợp các vần âm đúng lại với nhau.)


Lesson Four bài xích 3

3. Look at the picture & the letters. Write & say the word.

(Nhìn vào bức ảnh và những chữ cái. Viết cùng nói từ bỏ đó.)


Lesson Five bài xích 1

1. Read again. Fill in the correct circle.

(Đọc theo. Điền vào ô tròn đúng.)

My Favorite… 

What’s my favorite toy? 

My favorite one of all? 

My train? My car? 

No – my yellow ball. 

What’s my favorite color?  

Yellow, green, or blue? 

Is it yellow? Is it green? 

No – it’s blue. 

Nam, age 7 


1. What is my favorite toy?

(A) It’s a bike.

(B) It’s a car.

(C) It’s a ball.

2. What màu sắc is my ball?

(A) It’s yellow.

(B) It’s blue.

(C) It’s red.

3. What is my favorite color?

(A) It’s blue.

(B) It’s red.

(C) It’s yellow.


Phương pháp giải:

My Favorite… (Sở say mê của tôi….)

What’s my favorite toy? (Đồ chơi mếm mộ của tôi là gì?)

My favorite one of all? (Một trong số những sở phù hợp của tôi?)

My train? My car? (Tàu hỏa của tôi? Ô tô của tôi?)

No – my yellow ball. (Không – là trái bóng quà của tôi.)

What’s my favorite color?  (Màu sắc hâm mộ của tôi là gì?)

Yellow, green, or blue? (Vàng, xanh lá cây giỏi xanh domain authority trời?)

Is it yellow? Is it green? (Có yêu cầu là màu sắc vàng? bao gồm phải là màu xanh lá cây lá cây?)

No – it’s blue. (Không – là blue color da trời.)

Nam, age 7 (Nam, 7 tuổi.)


1. What is my favorite toy? (Đồ chơi yêu mến của tôi là gì?)

(A) It’s a bike. (Đó là 1 trong chiếc xe cộ đạp.)

(B) It’s a car. (Đó là 1 trong chiếc ô tô.)

(C) It’s a ball. (Đó là một quả bóng.)

2. What màu sắc is my ball? (Quả nhẵn của tôi bao gồm màu gì?)

(A) It’s yellow. (Nó có màu vàng.)

(B) It’s blue. (Nó có màu xanh lá cây da trời.)

(C) It’s red. (Nó bao gồm màu đỏ.)

3. What is my favorite color? (Màu sắc mếm mộ của tôi là gì?)

(A) It’s blue. (Là greed color da trời.)

(B) It’s red. (Là color đỏ.)

(C) It’s yellow. (Là color vàng.)


Lời giải chi tiết:Lesson Five bài 2

 2. Write the words in the correct box.

(Viết những từ vào đúng ô gồm chứa title tương tự.)


Phương pháp giải:

Train. (Tàu hỏa.)

Green. (Màu xanh lá cây.)

Red. (Màu đỏ.)

Ball. (Quả bóng.)

Doll. (Búp bê.)

Car. (Ô tô.)

Yellow. (Màu vàng.)

Blue. (Màu xanh domain authority trời.)

Lời giải chi tiết:


toys

colors

Train

Green

Ball 

Red

Doll 

Yellow

Car

Blue 


Lesson Six bài xích 1

1. Circle the words. Write the sentence & match.

(Khoanh tròn các từ. Viết những câu văn với nối lại thế nào cho đúng cùng với hình vẽ)

*

Phương pháp giải:

1. Thisismybike.

This is my bike. (Đây là xe đạp của tôi.)

2. Openthedoor.

Open the door. (Mở cửa ra.)

3. Thisismyredball.

This is my red ball. (Đây là trái bóng màu đỏ của tôi.)

4. Closethewindow.

Close the window. (Đóng hành lang cửa số lại.)

Lời giải chi tiết:

BCDA

Lesson Six bài xích 2

2. Circle your toys. Underline your favorite toy.

(Khoanh tròn mặt hàng chơi chúng ta có. Gạch chân mặt hàng chơi ngưỡng mộ của bạn.)

Lời giải đưa ra tiết:

*


Lesson Six bài bác 3

3. Draw & write about your toys.

(Vẽ cùng viết về món đồ chơi của bạn.)

*

Phương pháp giải:

This is my……. (Đây là…. Của tôi.)

This is………... (Đây là……)

My favorite toy is……………. (Đồ chơi mếm mộ của tôi là…….)

Lời giải bỏ ra tiết:

This is my favorite toy. (Đây là vật chơi yêu thích của tôi.)

This is a ball. (Đây là một trong những quả bóng.)

My favorite toy is a white ball. (Món đồ vật chơi yêu quý của tôi là một quả bóng color trắng.)


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm tiếng Anh 3 - Family và Friends - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


Bài giải bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó khăn hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp lc.edu.vn


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện lc.edu.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
DMCA.com Protection Status

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép lc.edu.vn gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.