Bài Tập Hợp Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Trực Tuyến, Trắc Nghiệm Trình Độ Tiếng Anh Online

-

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho chúng ta bài tập trắc nghiệm giờ anh về những thì. Hãy theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Tập hợp bài tập trắc nghiệm tiếng anh trực tuyến

Xem đoạn clip của KISS English để cố gắng thuộc lòng 12 thì trong tiếng anh nhé.


Các thì trong tiếng Anh là căn cơ cơ bạn dạng nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng đối với học viên cũng giống như người sử dụng tiếng Anh. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, KISS English sẽ share cho các bạn những bài tập trắc nghiệm giờ anh về các thì hay và bổ ích. Hãy theo dõi và quan sát nhé.


40 Câu bài xích Tập Trắc Nghiệm giờ Anh Về những Thì tất cả Đáp Án

40 Câu bài bác Tập Trắc Nghiệm giờ Anh Về các Thì tất cả Đáp Án1. When I last saw him, he _____ in London.

A. Has lived

B. Is living

C. Was living

D. Has been living

2. We _______ Dorothy since last Saturday.

A. Don’t see

B. Haven’t seen

C. Didn’t see


D. Hadn’t seen

3. The train ______ half an hour ago.

A. Has been leaving

B. Left

C. Has left

D. Had left

4. Jack ______ the door.

A. Has just painted


B. Paint

C. Will have painted

D. Painting

5. My sister ________ for you since yesterday.

A. Is looking

B. Was looking

C. Has been looking

D. Looked

6. I ______ Texas State University now.

A. Am attending

B. Attend

C. Was attending

D. Attended

7. He has been selling motorbikes ________.

A. Ten years ago

B. Since ten years

C. For ten years ago

D. For ten years

8. Christopher Columbus _______ American more than 500 years ago.

A. Discovered

B. Has discovered

C. Had discovered

D. Had been discovering

9. He fell down when he ______ towards the church.

A. Run

B. Runs

C. Was running

D. Had run

10. We _______ there when our father died.

A. Still lived

B. Lived still

C. Was still lived

D. Was still living

11. They ______ table tennis when their father comes back home.

A. Will play

B. Will be playing

C. Play

D. Would play

12. By Christmas, I _______ for Mr. Smith for six years.

A. Will have been working

B. Will work

C. Have been working

D. Will be working

13. I _______ in the room right now

A. Am being

B. Was being

C. Have been being

D. Am

14. I ______ to thành phố new york three times this year.

A. Have been

B. Was

C. Were

D. Had been

15. I’ll come & see you before I _______ for the States.

A. Leave

B. Will leave

C. Have left

D. Shall leave

16. The little girl asked what _______ to her friend.

A. Has happened

B. Happened

C. Had happened

D. Would have been happened

17. John ______ a book when I saw him.

A. Is reading

B. Read

C. Was reading

D. Reading

18. He said he _______ return later.

A. Will

B. Would

C. Can

D. Would be

19. Jack ________ the door.

A. Has just opened

B. Open

C. Have opened

D. Opening

20. I have been waiting for you ______ .

A. Since early morning

B. Since 9 a.m

C. For two hours

D. All are correct

21. Almost everyone _______ for trang chủ by the time we arrived.

A. Leave

B. Left

C. Leaves

D. Had left

22. By the age of 25, he ______ two famous novels.

A. Wrote

B. Writes

C. Has written

D. Had written

23. When her husband was in the army, Mary ______ lớn him twice a week

A. Was reading

B. Wrote

C. Was written

D. Had written

24. I couldn’t cut the grass because the lawnmower ______ a few days previously.

A. Broke down

B. Has been broken

C. Had broken down

D. Breaks down

25. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to play.

A. Try

B. Tried

C. Have tried

D. Am trying

26. Since _______, I have heard nothing from him.

A. He had left

B. He left

C. He has left

D. He was left

27. After I _______ lunch, I looked for my bag.

A. Had

B. Had had

C. Have has

D. Have had

28. By the over of next year, George _______ English for two years.

A. Will have learned

B. Will learn

C. Has learned

D. Would learn

29. The man got out of the car, ________ round lớn the back và opened the book.

A. Walking

B. Walked

C. Walks

D. Walk

30. Henry _______ into the restaurant when the writer was having dinner.

A. Was going

B. Went

C. Has gone

D. Did go

31. He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner.

Xem thêm:

A. Finish

B. Finishes

C. Will finish

D. Finishing

32. I will be glad if he _______ with us.

A. Had gone

B. Did go

C. Went

D. Goes

33 Ask her khổng lồ come and see me when she _______ her work.

A. Finish

B. Has finished

C. Finished

D. Finishing

34. Turn off the gas. Don’t you see that the kettle ________ ?

A. Boil

B. Boils

C. Is boiling

D. Boiled

35. Tom & Mary ______ for Vietnam tomorrow.

A. Leave

B. Are leaving

C. Leaving

D. Are left

36. He always ________ for a walk in the evening.

A. Go

B. Is going

C. Goes

D. Going

37. Her brother ______ in Canada at present.

A. Working

B. Works

C. Is working

D. Work

38. I ______ to the same barber since last year.

A. Am going

B. Have been going

C. Go

D. Had gone

39. Her father ______ when she was a small girl.

A. Dies

B. Died

C. Has died

D. Had died

40. Last week, my professor promised that he ________ today.

A. Would come

B. Will come

C. Comes

D. Coming

Đáp án:

1. C2. B3. B4. A5. C6. A7. D8. A9. C10. A
11. B12. A13. D14. A15. A16. C17. C18. B19. A20. D
21. D22. D23. B24. C25. C26. B27. B28. A29. B30. B
31. B32. D33. B34. C35. B36. C37. C38. B39. B40. A

Bài Tập Trắc Nghiệm tiếng Anh Về các Thì quá Khứ

*
Bài Tập Trắc Nghiệm giờ đồng hồ Anh Về những Thì thừa Khứ

Quá Khứ Đơn

1. I (be)___ a student in Moloxop School in 1998.

A. Was

B. Were

C. To lớn be

D. Lớn was

2. A number of (duck) ___ (go) ___ through here, yesterday.

A. Duck/go

B. Ducks/go

C. Ducks/went

D. Duck/went

3. I last (see)___ her at her house two ____ ago.

A. Saw/year

B. Seen/weeks

C. See/months

D. Saw/months

4. She (win) ___ the gold medal in 1986.

A. Win

B. Won

C. To won

D. A, B, C

5. He had taught in this school before he (leave)____ for London.

A. Left

B. Leave

C. Leaving

D. Had left

6. I didn’t (see)_____ you before.

A. See

B. Saw

C. Seeing

D. Seen

7. What did you (do) ______ last night? – I (do) ______ my homework.

A. Do/does

B. Do/do

C. Do/did

D. Did/did

8. He (like)_________ tomatoes before. But, I am eating it now.

A. Like

B. Liked

C. Didn’t like

D. Has liked

9. I (study)__________ French when I was a child.

A. Studies

B. Study

C. Studied

D. Were study

10. My computer (be)__________ broken yesterday.

A. Has been

B. Is

C. Was

D. Had been

Quá Khứ trả Thành

1. She _________ the ocean before she moved khổng lồ Vancouver.

A. Had never seen

B. Never seen

C. Have never seen

D. Had never saw

2. The teacher ________ out when I arrived in the classroom.

A. Goes

B. Have gone

C. Has gone

D. Had gone

3. I ______ my document before the power went out in the computer lab.

A. Had save

B. Have saved

C. Had saved

D. Saved

4. When they arrived we _________ the test.

A. Had already started

B. Have already started

C. Starts

D. Already starting

5. George _________ his furniture before he moved khổng lồ Japan.

A. Have sold

B. Had sold

C. Had sell

D. Sells

6. Larry _________ his homework already by the time Roy came over.

A. Have finish

B. Finishes

C. Had finish

D. Had finished

7. I ________ a little Spanish before I went khổng lồ Mexico.

A. Study

B. Had studied

C. Had study

D. Have studied

8. Ruth ________ an Australian until she met John.

A. Had never met

B. Have never met

C. Never met

D. Never have met

9. I ________ such majestic mountains before I went to Banff.

A. Never seen

B. Had never seen

C. Never have seen

D. Never saw

10. ________ visited Toronto before your trip last summer?

A. Have you ever

B. You had

C. Had ever you

D. Had you ever

Lời Kết

Trên đây là những bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ anh về các thì nhưng mà KISS English muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng nội dung bài viết này cân xứng và có lợi với bạn. Chúc các bạn có thời hạn học vui vẻ với hiệu quả.

Visa
Miễn thị thực 5 năm
Kiến thức
Thủ tục – mẫu
Dịch vụ
MTT 5 năm theo quốc tịch
Thẻ tạm thời trú
Thủ tục – mẫu
Kiến thức
Dịch vụ
Thẻ trợ thời trú theo quốc tịch
Giấy phép lao động
Kiến thức
Thủ tục
Dịch vụ
Mẫu
Dịch thuật
Dịch thuật công hội chứng nhanh TPHCMDịch công triệu chứng tiếng Đức
Dịch vụ khác

Đây là trang tập hợp toàn bộ các bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh online, với mục tiêu người học có thể tiện lợi tìm đến những dạng bài bác tập sẽ tìm để giao hàng học tập, thi cử, làm cho việc, viết giờ Anh…Chỉ yêu cầu tìm cùng click vào băng thông (link) là mang lại bài tập trắc nghiệm đó.


Tập hợp tất cả các loại bài tập trắc nghiệm trực tuyến

Chúng tôi đang với sẽ cập nhật thêm toàn bộ bài tập những loại bên dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến bao gồm đáp án và nhất là phần phân tích và lý giải cụ thể, cụ thể cho từng câu hỏi. Ngoại trừ ra, bạn học hoàn toàn có thể đóng góp cùng Bình luận bên dưới mỗi bài xích tập trắc nghiệm ví như còn chưa rõ.

Có thể là là bài tập trắc nghiệm về thì tương lai đơn, thì hiện tại đơn, bài tập phrasal verb, bài bác tập giới từ giờ Anh…Đây là website học hành miễn phí, với mục đích cùng nhau tiến bộ, bên nhau học tập.

Cách tra cứu nhanh bài tập trắc nghiệm trực tuyến tất cả đáp án

Để tra cứu giúp nhanh bài xích tập trắc nghiệm, bạn chỉ cần kết hợp những phím Ctrl + F (trên bàn phím), sau đó gõ trường đoản cú khóa bao gồm cần tìm và Enter, gắng là đưa chúng ta đến đường truyền bạn ước ao muốn. Xem hình minh họa bên dưới:

*
*

Danh sách bài tập trắc nghiệm trực tuyến có đáp án

Lưu ý: i) danh sách bài tập trắc nghiệm online tất cả đáp án này vẫn được update thường xuyên hàng ngày (hoặc 2 ngày 1 lần) vị vậy, các bạn hãy lưu băng thông này để bổ sung cập nhật và làm bài tập tiếp tục vì luôn luôn có bài bác mới. Ii) những lần làm cho mặc dù cho là bài tập cũ, thì lắp thêm tự thắc mắc và câu trả lời (multiple-choice) đều được hoán thay đổi vị trí mang lại nhau, vì chưng vậy, những lần làm là mỗi lần thấy mới.

Bài tập trắc nghiệm giới từ trong giờ Anh

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 1A-2)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực đường (Bài 9A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực con đường (Bài 10A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực đường (Bài 11A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online (Bài 12A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập về giới từ bỏ chỉ thời gian trắc nghiệm có đáp án (19A)

Bài tập về giới từ bỏ chỉ thời hạn trắc nghiệm bao gồm đáp án (20A)

Bài tập về giới trường đoản cú chỉ thời gian trắc nghiệm gồm đáp án (21A)

Bài tập về giới tự chỉ thời gian trắc nghiệm gồm đáp án (22A)

Bài tập về giới tự chỉ thời gian trắc nghiệm tất cả đáp án (23A)

Bài tập về giới từ chỉ thời gian trắc nghiệm có đáp án (24A)

Bài tập về giới từ trong giờ Anh trắc nghiệm có đáp án (25A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 1B)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 1C)

(Còn tiếp)

Bài tập trắc nghiệm tự đúng từ sai trực tuyến

Bài tập trắc nghiệm từ đúng từ sai online bao gồm đáp án (Bài 1- 15 câu)

(Còn tiếp)

Bài tập phrasal verb nhiều động từ

Bài tập phrasal verb (cụm cồn từ) trắc nghiệm online gồm đáp án 1

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm tất cả đáp án (bài 2)

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 3)

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm gồm đáp án (bài 4)

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 5)

Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm bao gồm đáp án (bài 6)

Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm bao gồm đáp án (bài 7)

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 8)

Bài tập về phrasal verb (cụm động từ) có đáp án (bài 9)

Bài tập về phrasal verb (cụm động từ) gồm đáp án (bài 10)

Bài tập trắc nghiệm phrasal verbs (cụm hễ từ) (bài 11)

Bài tập trắc nghiệm phrasal verbs (cụm hễ từ) (bài 12)

Bài tập trắc nghiệm phrasal verbs (cụm rượu cồn từ) (bài 13)

Bài tập trắc nghiệm phrasal verbs (cụm rượu cồn từ) (bài 14B)

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm gồm đáp án (bài 40)

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm tất cả đáp án (bài 41)

Tổng hợp 70 bài bác tập phrasal verb

(còn tiếp)

Bài tập trắc nghiệm agree on/about, agree to, agree with có đáp án

Bài tập trắc nghiệm among và between

Bài tập trắc nghiệm among và between online tất cả đáp án (Bài 1)

Bài tập trắc nghiệm among cùng between online có đáp án (Bài 2)

Bài tập trắc nghiệm among với between online có đáp án (Bài 3)

Bài tập trắc nghiệm among và between online bao gồm đáp án (Bài 4)

Bài tập trắc nghiệm among và between online tất cả đáp án (Bài 5)

Các chúng ta có thể đóng góp và bình luận để hy vọng đó là trang web thật sự hữu dụng về tổng hợp toàn bộ bài tập trắc nghiệm trực tuyến tất cả đáp án trong giờ Anh. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và tiến bộ trong học tập tập!